Over Ons Kwaliteit en Milieu

Kwaliteit

De grote hoeveelheid aanwezige knowhow, gecombineerd met een constante kwaliteitsbewaking, geeft ons de gelegenheid om onze diensten te onderwerpen aan hoge kwaliteitsstandaarden. Een belangrijk middel om te toetsen of we (blijven) voldoen aan die eisen is certificering/normering. Hieronder vindt u een overzicht van de normeringen waaraan Harvey Nash voldoet.

ISO 9001:2015

ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Belangrijke thema’s in ISO 9001:2015 zijn stakeholders management; compliance management; leiderschap en governance; risicomanagment en het koppelen van de strategie met alle operationele niveaus.

ISO 14001:2015

Een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 helpt Harvey Nash om aan overheden, klanten, omwonenden en andere stakeholders te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van onze organisatie op het omringende leefmilieu.

NEN 4400-1

Dit is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

In het verlengde hiervan heeft Harvey Nash een convenant gesloten met de Belastingdienst. In deze disculpatiebeschikking staat dat klanten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor betaling van achterstallige loonheffing en omzetbelasting. Hiermee vrijwaart Harvey Nash haar klanten van enig risico op dit vlak én het levert de klanten een administratieve vereenvoudiging op.

Bovib keurmerk

Harvey Nash is in het bezit van het Bovib keurmerk. Het Bovib keurmerk toetst en ziet toe op de wet- en regelgeving en op de kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied.

Bovib heeft voor dit keurmerk een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid transparantie en kwaliteit. Dit raamwerk bestaat tevens uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen.

Kwaliteits- en milieubeleid

We hebben een overzichtelijk document ter beschikking met daarin het kwaliteits- en milieubeleid van Harvey Nash.

MVO & Duurzaamheid

Harvey Nash hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Wij hebben onze CO2-uitstoot in kaart gebracht en vastgelegd. KEMA heeft deze registratie van de CO2-emissie geverifieerd; dat heeft geleid tot een 'verklaring verificatie CO2-emissie inventaris 2012'.

Ondernemingen wereldwijd rapporteren hun CO2-uitstoot steeds meer uniform. Daardoor worden sectoroverstijgende factoren zichtbaar en is een effectieve aanpak van het terugdringen van de CO2-emissie mogelijk.

Harvey Nash neemt haar verantwoordelijkheid binnen de keten en heeft zich ten doel gesteld structureel aandacht te blijven besteden aan innovatieve ontwikkelingen en oplossingen om haar CO2-voetafdruk te blijven verbeteren.

In 2013 hebben wij geïnvesteerd in innovatieve kantooroplossingen, een 'groenere' werkomgeving met minder vloeroppervlakte en zijn we kostenefficiënter ingericht. Dit is voor Harvey Nash tevens een grote stap naar 'het nieuwe werken'.

Neem voor meer informatie rond dit thema contact op met Theo Franken via telefoonnummer 0346-581070.

Algemene informatie

Voor meer informatie over certificeringen in het algemeen kunt u gebruikmaken van de volgende links: