Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Bovib modelovereenkomst

Afgelopen vrijdag, 9 december 2016, heeft de Bovib een brief van de Belastingdienst ontvangen dat de door de Bovib voorgelegde modelovereenkomst is goedgekeurd. De modelovereenkomst zal gepubliceerd worden onder het nummer 904168035 en is te gebruiken voor partijen die werken volgens het tussenkomstmodel. Het belangrijke verschil met de algemene modelovereenkomst voor tussenkomst is het feit dat de context waarin professionals opdrachten uitvoeren duidelijker is gemaakt, met name met betrekking tot de aspecten leiding&toezicht en persoonlijke arbeid. Daarmee sluit de overeenkomst al beter aan op de bevindingen van de commissie Boot en loopt daarmee enigszins vooruit op de door de Staatssecretaris aangekondigde herijking van deze begrippen.

Tevens is het voorkomen van de fictieve dienstbetrekking op grond van tussenkomst anders ingevuld. In plaats van de bepaling dat de opdracht van de professional niet langer mag zijn dan te doen gebruikelijk, is een ander criterium opgenomen, namelijk het vereiste van economische zelfstandigheid. Wanneer een zelfstandige professional voor het verwerven van opdrachten en opbrengsten te zeer afhankelijk is van de intermediair, dan is dat een belangrijke indicatie voor het ontbreken van de vereiste economische zelfstandigheid. Het is aan de intermediair de taak om deze afhankelijkheid te voorkomen. De Bovib neemt de exacte invulling van deze verantwoordelijkheid op in haar keurmerk.

Klik hier om het persbericht van de Bovib te lezen over de goedekeurde Bovib modelovereenkomst.