Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

DBA debat: de Wet DBA blijft

29 september jongstleden debatteerde de Kamer over de Wet DBA. De Tweede Kamer had op dit spoeddebat aangedrongen. De Kamer was dan ook erg ongerust over de voortgang ten aanzien van de goedkeuring van de modelovereenkomsten (slechts 8% goedgekeurd) en de berichten dat veel ZZP-ers hun opdracht kwijt dreigen te raken. D66 riep op tot afschaffing van de wet en een teruggang naar de VAR. Ook de VVD sprak over een chaos met betrekking tot de modelovereenkomsten.

Het debat heeft niet veel opgeleverd. Wiebes wilde vooral debatteren over de voortgang van de Wet DBA en gaf aan dat bijna alles volgens plan verloopt. De Kamer wilde over de principes van de wet praten en meer duidelijkheid krijgen over hoe termen als gezag en persoonlijke arbeid gehanteerd dienen te worden of wat nu de rol van de status van een ondernemer is. Wiebes heeft nogmaals aangegeven dat hij daar niet over gaat. Tevens hadden deze fundamentele vragen naar voren moeten komen bij de behandeling en het aannemen van de wet. Immers deze vragen leveren de onduidelijkheid op, niet het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten.
Tijdens de stemming op 4 oktober jongstleden werden de moties verworpen die het fundament van de Wet DBA wilden aanpassen. Ook een motie om direct naar de VAR terug te keren werd verworpen. De enige uitkomsten van het debat zijn dat er in december een nieuwe voortgangsrapportage komt. Oftewel de Wet DBA is er; de Wet DBA blijft er.

Harvey Nash blijft zich daarom uiterst inspannen om samen met haar opdrachtgevers dit jaar nog DBA-proof te gaan inhuren.

Bron: www.ZiPconomy.nl