Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De nieuwe wet DBA (click here for English)

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 2 februari jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Het heeft dan ook geen zin meer om nog verder te filosoferen over het nut en de noodzaak van deze wet. Opdrachtgevers, intermediairs en zelfstandige professionals (ZP'ers) moeten ermee aan de slag. De vraag is wat moeten we doen en wanneer?

 

Wat betekent dit?

Met ingang van 1 mei 2016 vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en treedt de nieuwe wet DBA in werking. Concreet betekent dit dat met betrekking tot nieuwe opdrachten ZP'ers op basis van een nieuwe werkwijze gecontracteerd moeten worden, die voldoet aan de wet DBA. Om vooraf risico's uit te sluiten en zekerheid te hebben over de arbeidsrelatie tussen de ZP'er en de opdrachtgever is het van belang dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en dat een ZP'er niet werkzaam is onder enige vorm van leiding en toezicht. Om deze duidelijkheid te creëren voor zowel de ZP'ers, de opdrachtgevers als de intermediairs kan er gebruik worden gemaakt van een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Voor opdrachtgevers met ingehuurde ZP'ers die hun werkzaamheden voortzetten vanaf 1 mei 2016, moet een transitieplan komen waarmee duidelijk wordt wánneer en welke ZP'ers overgaan op een modelovereenkomst.

 

Vanaf 1 mei 2016

De wet gaat in op 1 mei 2016 maar er geldt een implementatiefase van één jaar. In dit jaar zal er een terughoudend handhavingsbeleid zijn en zal de Belastingdienst organisaties helpen bij de implementatie. Per 1 mei 2017 geldt de wet onverkort en zal de Belastingdienst (risicogericht) handhaven. Harvey Nash adviseert haar opdrachtgevers om zo snel mogelijk een werkwijze te implementeren op grond van modelovereenkomsten.

 

Welke modelovereenkomst?

De Belastingdienst heeft op dit moment 26 overeenkomsten op haar website gepubliceerd. Dit zijn individuele overeenkomsten (functie specifiek), branche specifieke voorbeeldovereenkomsten en algemene modelovereenkomsten. Deze gepubliceerde modelovereenkomsten zijn in onze ogen niet toereikend, waarom lees je op onze website. Er is ook een modelovereenkomst voor tussenkomst. Deze overeenkomst is specifiek bedoeld voor de inhuur van een ZP'er via een intermediair. Hierin staat óók de problematische bepaling dat er geen sprake zal zijn van leiding en toezicht. Tevens is een extra toets opgenomen om een fictieve dienstbetrekking op grond van tussenkomst te voorkomen. Deze toets is te vaag. Er wordt namelijk onder andere gesteld dat de inzet van de ZP'er, gezien de aard van de werkzaamheden, niet langer mag zijn dan "te doen gebruikelijk".

 

De modelovereenkomst van de branch-organisatie voor intermediairs en brokers

Om de implicaties van de situatie van inhuur via tussenkomst beter af te kaderen, heeft de Bovib onlangs aan de Belastingdienst een modelovereenkomst voorgelegd waarover uiterlijk 1 april 2016 uitsluitsel wordt gegeven. Harvey Nash heeft als bestuurslid en materiedeskundige een grote inbreng gehad in de totstandkoming van deze overeenkomst. De voorgelegde modelovereenkomst biedt een duidelijke afbakening van leiding en toezicht, rekening houdend met de praktische omstandigheden waaronder ZP'ers worden ingehuurd. Een voorbeeld hiervan is dat de ZP'er niet met zijn eigen laptop kan werken omdat dit in de praktijk in verband met security vereisten veelal niet mogelijk is.

 

Beheersmaatregelen
Het afsluiten van een modelovereenkomst is niet voldoende. Er moet geborgd worden dat de praktijk aansluit bij wat in de overeenkomst is bepaald. Hiervoor is een proces nodig, bestaande uit een regelmatige toetsing en de juiste dossiervorming door de intermediair. Indien bijvoorbeeld in de overeenkomst is opgenomen dat de ZP'er over een aansprakelijkheidsverzekering moet beschikken, is het verstandig om als intermediair in het dossier een bewijsstuk hierover op te nemen. Dit borgingsproces noemen we ook wel de beheersmaatregelen. Ook deze beheersmaatregelen dienen bij voorkeur met de Belastingdienst te zijn afgestemd. De kans op verrassingen achteraf, door interpretatieverschillen (bijvoorbeeld wat een te lange opdracht is), wordt dan verkleind. Ook is dan duidelijk welke bewijsvoering nodig is om aan te tonen dat buiten dienstbetrekking gewerkt wordt.

De rol van de intermediair

Vindt de inhuur van ZP'ers plaats via een intermediair dan ligt het risico van een naheffing bij zowel de ZP'ers, de opdrachtgevers als de intermediair, indien er niet gewerkt wordt conform de modelovereenkomst. Wanneer verplichtingen niet worden nagekomen, dan kan de claim op grond van de inlenersaansprakelijkheid bij de opdrachtgever terecht komen. Het is voor ons allemaal van belang dat we een transparante werkwijze hanteren op grond van een werkbare modelovereenkomst inclusief de juiste beheersmaatregelen. Voor de intermediair is het van belang dat opdrachtgevers én ZP'ers zich conformeren aan de nieuwe werkwijze. Immers indien de opdrachtgever en de ZP'er hun arbeidsrelatie zo inrichten dat er toch sprake is van leiding en toezicht, dan heeft dat gevolgen voor de ZP'er, opdrachtgever als de intermediair. Het is de kracht van een gespecialiseerde intermediair om de juiste beheersmaatregelen te treffen, zodat de ZP'er buiten dienstbetrekking zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht. Het is aan de intermediair om haar dienstverlening hierop aan te passen.

 

Transparantie en duidelijkheid

Het werken met de Bovib modelovereenkomst geeft vooraf voor zowel de ZP'er, de opdrachtgever als de intermediair transparantie en duidelijkheid (veiligheid). Het is beter om vooraf met elkaar vast te stellen of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking om problemen achteraf te voorkomen. Blijkt er in de praktijk bij het toetsen van de beheersmaatregelen toch een afwijking te zijn dan geldt er een meldplicht.

 

Er is een gezamenlijke inspanningsplicht waarbij ZP'ers, opdrachtgevers en intermediairs aantoonbaar moeten maken dat zij met de implementatie van de wet DBA bezig zijn. Uiteraard ontzorgt Harvey Nash met haar dienstverlening haar relaties waaronder ook ZP'ers. Via nieuwsbrieven, seminars en persoonlijk contact willen wij ervoor zorgen iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte te houden. Daarnaast adviseren wij ZP'ers zich goed te laten informeren door onafhankelijke partijen zoals bijvoorbeeld een accountant en/of de Belastingdienst.

 

Vraag & Antwoord

Zowel op onze eigen website als op de website van de Belastingdienst, kunnen de actualiteiten worden gevolgd en is meer informatie terug te vinden:

·         Klik hier om informatie te vinden over de wet DBA op de website van Harvey Nash.

·         Klik hier voor een Q & A over de wet DBA op de website van Harvey Nash.

·         Klik hier om informatie te vinden over de wet DBA op de website van de Belastingdienst.

·         Klik hier voor een Q & A over de wet DBA op de website van de Belastingdienst.