Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

Wet aanpak schijnconstructies

Deze wet (de WAS) houdt de gemoederen iets minder bezig. De wet lijkt dan ook niet zo spannend voor bedrijven die zich bezig houden met de inhuur van professionals. De wet heeft namelijk betrekking op nieuwe eisen aan de loonstrook van een werknemer en de verplichting om minimaal het minimumloongedeelte via de bank te betalen (en dus niet contant). Ook mogen er geen verrekeningen met het minimum loon gedaan worden, zoals bijvoorbeeld voor huisvesting, ziektekostenpremies en onkosten. Dit  verbod op verrekening is overigens wel uitgesteld na protest van met name uitzendorganisaties en gaat waarschijnlijk 1 juli 2016 in.

Echter, de WAS heeft ook een ketenaansprakelijkheid voor het loon van ingeleende medewerkers geïntroduceerd. Medewerkers kunnen hiermee achterstallig loon claimen bij partijen in de inhuurketen. De bedoeling van de wet is dan ook de rechtspositie van werknemers te versterken om te borgen dat werknemers eerlijke beloningen ontvangen conform wet- en regelgeving én de van toepassing zijnde cao. Hiermee wordt ook oneerlijke concurrentie tussen bedrijven voorkomen. 

Voor de duidelijkheid, dit betreft een civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid, geen fiscale ketenaansprakelijkheid. Het gaat dus om een eventueel geschil tussen een werknemer en een werkgever (eventueel ook tussen een vakbond en de werkgever) en dus niet over claims van de Belastingdienst.

De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon is van toepassing bij het aannemen van werk en bij uitvoeren van overeenkomsten van opdracht.  Het geldt niet indien de werkzaamheden door een zelfstandige worden verricht (al dan niet via een keten). 

De opdrachtgever kan dus aansprakelijk gesteld worden indien een ingeleende werknemer niet of onvoldoende betaald krijgt door zijn werkgever. Indien de contractering via een broker verloopt, is de broker de partij die het risico loopt.

Er zijn geen vrijwaringsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld door middel van het storten op een g-rekening. Tevens is de wettelijke disculpatie op grond van NEN4400-1/2 voor de inlenersaansprakelijkheid ten aanzien van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag per 1 januari 2016 vervallen.

Op dit moment onderzoekt Harvey Nash wat de exacte impact van de wet is. Over de eventuele noodzakelijke maatregelen en aanscherping van de procedures zullen wij u binnenkort informeren.