Nederland Blog

Harvey Nash schrijft over actualiteiten en ontwikkelingen

2015 Archive

De VAR verdwijnt toch niet per 1 januari 2016!

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd dat de VAR voor ZZP'ers wordt vervangen door een werkwijze met modelovereenkomsten. Inmiddels is bekend dat de wet die dit moet regelen, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA), op 1 april 2016 moet ingaan in plaats van 1 januari 2016. Dit betekent dat de VAR nog aanblijft tot en met het eerste kwartaal van 2016.  Er is ook inmiddels een algemene overeenkomst voor de inhuur van een externe deskundige en  een algemene overeenkomst voor tussenkomst gepubliceerd. Hiermee heeft staatssecretaris Wiebes gehoor gegeven aan de kritiek van de afgelopen tijd. De vraag is nu of hiermee aan alle bezwaren tegemoet is gekomen en of dat er per 1 april 2016 een werkwijze mogelijk is waarbij het inhuren van ZZP'ers zonder al te grote risico's mogelijk is.

Nog even ter herinnering: een modelovereenkomst is een standaard overeenkomst die een opdrachtgever gebruikt voor de inhuur van ZZP'ers. Wanneer deze overeenkomst wordt goedgekeurd door de Belastingdienst, is de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonbelasting en sociale premies. Op dit wetsvoorstel (de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ) is vanuit vele kanten forse kritiek geleverd. Ook de Eerste Kamer stelde zich zeer kritisch op. De 5 voornaamste bezwaren waren:

1.       Het is onduidelijk hoe de Belastingdienst de modelovereenkomst beoordeelt
Het is niet transparant wat wel en wat niet in een modelovereenkomst moet komen te staan en hoe de Belastingdienst een overeenkomst vervolgens beoordeelt. Wel is bekend dat de overeenkomst alleen getoetst wordt op basis van de vraag of er een dienstbetrekking kán zijn. Dit gebeurt op basis van een ingewikkeld geheel van feiten dat uit de jurisprudentie is ontstaan (de criteria loon, persoonlijke arbeid en gezag).

2.       Te veel modelovereenkomsten
Dat de Belastingdienst in detail wil toetsen blijkt uit het feit dat ze naast de modelovereenkomst ook veel meer informatie wil ontvangen. Onder andere een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken met daarbij een omschrijving van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de ZZP'er de werkzaamheden uitvoert. Omdat de Belastingdienst exact wil weten wat de werkzaamheden van de ZZP'er zijn en dit in haar beoordeling meeneemt, zijn modelovereenkomsten op functieniveau of functiegroepsniveau noodzakelijk. Een opdrachtgever die op grote schaal gebruik maakt van inhuur zal dus tientallen modelovereenkomsten moeten hebben en goedgekeurd zien te krijgen. Dit leidt tot administratieve chaos.

De Waadi en DGA

De Waadi-registratieplicht is nu 3 jaar van kracht. Bedrijven die personeel uitlenen moeten bij de Kamer van Koophandel (KvK) als uitlener geregistreerd staan. Een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat krijgt een boete. De inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete (€ 12.000,- tot € 36.000,-). Door de registratieplicht Waadi is duidelijk welke ondernemingen arbeidskrachten uitlenen. Daardoor kunnen malafide uitzend-/detacheringsbureaus beter en sneller worden aangepakt. Over de effectiviteit van deze regelgeving is na 3 jaar echter nog weinig bekend.

 

Een nadeel van de wetgeving is wel dat de registratieplicht ook geldt voor zzp'ers met een BV (de DGA). Harvey Nash hanteert daarom de procedure dat de gecontracteerde zzp'ers met een BV aan de registratieplicht moeten voldoen. In de praktijk leidde dat wel eens tot discussies, omdat de zzp'er ervan overtuigd was dat de Waadi-registratie niet op hem of haar van toepassing was. Uitleg van Harvey Nash dat het een noodzakelijk kwaad is, zorgde ervoor dat de zzp'er toch aan de wettelijke registratie-eis ging voldoen. Met één e-mail naar de KvK was het dan ook snel geregeld.

WWZ in de praktijk

Binnen onze Contract Management-dienstverlening worden niet alleen zzp'ers onder contract genomen, maar ook professionals zonder eigen onderneming. Deze professionals komen dan voor de duur van het project in dienst van Harvey Nash. Gezien de tijdelijke inzet bij de opdrachtgever is het uitgangspunt altijd een tijdelijk dienstverband, wat logisch is gezien de relatie klant-Harvey Nash- professional. Wanneer Harvey Nash door een opdrachtgever wordt gevraagd om met een professional een arbeidscontract aan te gaan, was het voor Harvey Nash altijd al van belang om exact het arbeidsverleden van de professional in kaart te hebben. Een recent arbeidsverleden bij deze opdrachtgever heeft immers gevolgen voor de rechtspositie van de professional. En dat kan weer gevolgen hebben voor de eventuele arbeidsovereenkomst met Harvey Nash. Een voorbeeld hiervan is wanneer de professional reeds 2 jaar (al dan niet rechtstreeks) voor de opdrachtgever heeft gewerkt.

Modelovereenkomsten

Na jaren van onzekerheid was het dan in juni eindelijk zover: de Tweede Kamer zette een definitieve stap om tot afschaffing van de VAR te komen via de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). Met het aannemen van deze wet ging een wens van de overheid in vervulling om schijnzelfstandigheid aan te pakken en de risico's rond inhuur evenwichtiger te verdelen tussen de zzp'er en de opdrachtgever. De Eerste Kamer buigt zich nu over het wetsvoorstel en de verwachting is dat het voorstel in oktober wordt aangenomen.

 

De vraag is echter of met de wet DBA alle problemen zijn opgelost. Door de afschaffing van de VAR moet er volledig teruggevallen worden op de Wet op de Loonbelasting uit 1964. Hierin wordt geregeld dat indien er sprake is van loonbetaling, persoonlijke arbeid en een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, er ook sprake is van een dienstverband. In de decennia vóór het VAR-tijdperk (dus vóór 2005) zijn er veel uitspraken geweest over de gezagsverhouding (leiding en toezicht), maar deze zijn lastig te generaliseren. Het is duidelijk dat de achterhaalde wetgeving inclusief de jurisprudentie niet aansluiten op de maatschappelijke vraag naar flexibilisering van de arbeidsmarkt.

 

Volgens de politiek moeten modelovereenkomsten de oplossing geven. Indien uit de modelovereenkomsten blijkt dat er geen gezagsverhouding is, dan kan de zzp'er blijven factureren aan zijn opdrachtgever en is deze gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonbelasting en sociale premies. Uiteraard geldt deze vrijwaring alleen als de feiten en omstandigheden gedurende de looptijd van het contract niet afwijken van wat in de modelovereenkomst staat. 

De dood of de gladiolen?

Blog_Pen_tekst_Fotolia_78283866_XS.jpg

De dood of de gladiolen? Dat is wat me vaak te binnen schiet de laatste tijd. Waarom? Omdat ik me regelmatig afvraag of  intermediairs nog toekomst hebben. Zo ja en daar gaan we voor natuurlijk, hoe onze toegevoegde waarde er dan uit ziet?

Even een terugblik. Toen ik tien jaar geleden mijn intrede deed in de wereld van intermediairs, was ik verbaasd over het grote cowboy en western gehalte van deze dienstverlening. Wat een CV-schuiverij in een wereld van interim professionals! Je zou toch verwachten dat deze doelgroep wel al wat meer professionaliteit had afgedwongen. Komend uit de uitzendbranche, deed ik naar mijn mening een stap terug in de professionaliteit qua dienstverlening in de volle breedte. Daar zou ik wel eens even verandering in brengen. Deze doelgroep verdiende toch een betere behandeling. Al gauw werd me ook duidelijk dat deze "eigenwijze interim ondernemers" moeilijk op een lijn te brengen waren. AHA!

Het bindmiddel bleek transparantie, respect en duidelijkheid. Ik hou van mijn doelgroep en deel  toevallig deze normen en waarden. Dus daarin vond ik de aanknopingspunten om tot professionalisering te komen van onze dienstverlening. Erkenning van de wensen, kennis en kunde van de opdrachtnemer en opdrachtgever en die honderd procent bij elkaar brengen. Ik als verbinder van twee ondernemende partijen op basis van eerlijk  ondernemerschap! Daar wordt iedereen blij van.

Resultaten? Zo veel! Voor de in die tijd nog veelal  onwetende opdrachtgevers meer inzicht geven in hoe de hazen lopen, intern en extern. Het verenigen van de belangen van inhurende managers en inkoop/HR.  Geen opstapeling van marges door teveel partijtjes ertussen. Marktwerking op basis van minicompetitie en gelijktijdig uitzetten bij tier 1 en 2. Transparante en eenduidige inhuurprocessen en efficiënte ondersteunende tools etc. etc. Maar last but not least, betere tenders!!  Steeds meer op kwaliteit en minder alleen op de prijs.

Voor de opdrachtnemer? Gratis netwerkbijeenkomsten, kennisuitwisseling, coaching op cv, intake, ondernemerschap, steeds meer leuke jobs etc. etc. Maar zeker ook coaching on the job. Niet ophouden bij de plaatsing maar verantwoordelijkheid blijven nemen. 90% van de gewenste coaching bestaat uit coaching on soft skills! Hoe ga ik om met die en die en ik loop daar en daar tegen aan. Kunnen we even sparren? Hartstikke goed! Zelfs VNO-NCW heeft het coachen omarmd. Niks softs aan. Onder het overtuigende motto: elke topsporter heeft er immers ook een!

So far so good. Maar waarom dan die koptekst?

Hebben we de ondernemende kant eindelijk op één lijn, gaat het weer  bergafwaarts met  tenderend Nederland! Mede door de crisis zijn de prijzen letterlijk tot een dieptepunt gedaald en de kwaliteitseisen sky high. Was prijs altijd een "veilige" gunningsfactor vanwege zijn objectieve karakter, het kan toch niet waar zijn dat € 0.10 prijsinschrijvingen nog effectief zijn. Waar gaat het dan nog over? Overheidslandmisbruik en slechte dienstverlening toch niet stimuleren? Dit leidt alleen maar tot strategische inschrijvingen! Daarnaast zijn er marktplaatsen die afbreuk doen aan de behaalde wapenfeiten  in personal recruiting. In plaats van het selecteren op basis van een goed profiel  en "proven concept " wervingsproces, wordt geselecteerd op het hoogste aantal relevante trefwoorden in het  digitale cv.  Is het bemiddelen van mensen geen mensenwerk meer? En dan gaan we ook nog eens aan categoriemanagement doen. Toe maar, nog meer afstand tot de leveranciers incluis intermediair. We moeten toch partners in business zijn? Die draait om het aangaan van relaties! En dat wordt door bovenstaande ontwikkelingen onmogelijk gemaakt.  Om over de modelcontracten ter vervanging van de VAR nog maar te zwijgen.

Ik mis de competentie resultaatgericht ondernemerschap en mis respect. Goede zaken doe je alleen maar als twee partijen erbij gebaat zijn!

Recent heb ik mijn dieptepunt bereikt. Voor het eerst zei ik tegen mijn collega's: "Op deze aanbesteding ga ik niet reageren, zo wil ik niet dat een opdrachtgever met me om gaat!"Alleen maar boetebedingen, een afrekencultuur om het te hoge aantal leveranciers af te schrikken en zodoende buiten de deur te houden.  Een soort van afvalracemethodiek. Met een grote kans dat er zelfs geld bij moet voor degene die het toch probeert. En dat in een tijd dat ondernemers wel wat hulp kunnen gebruiken. Niks rechtmatig en zeker niet doelmatig!

Kortom vijf stappen vooruit en weer tien stappen achteruit. Jammer, een gemiste kans. Ik weet zeker dat de overheid het niet slecht bedoeld maar worstelt met een aantal voorwaarden die haaks staan op profit doelstellingen. Eerlijk concurrentiebeginsel  is er zo één. Iedereen moet mee kunnen doen en de al behaalde successen wegen niet mee. De teller staat weer op nul. Daarnaast  is negatieve pers vermijden een belangrijker streven dan het maken van de juiste inkoop beslissing. Tja! Zeg nou eerlijk dat is toch niet haalbaar en niet slim? En toch in niemands belang en zeker niet in die van de overheidsportemonnee! De juristen maken daar de dienst uit. Het programma "Jouw bedrijf, mijn bedrijf" zou ik van harte aanbevelen. Zo werkt het niet in het (bedrijfs)leven. Vrije keuze op basis van prestaties en gut feeling, maken de dienst uit en dat is heel gezond. De hamvraag is hoe alle belangen te verenigen zodanig dat rechtmatigheid en doelmatigheid daadwerkelijk zegevieren?

Er zat ook nog een lichtpuntje in de aanbesteding. De verplichting van positieve evaluaties! Yes! Gaat het te leveren resultaat dan toch belangrijk en daadwerkelijk meegewogen worden  in de selectie? Hoeven we toch niet alleen cv's te schuiven. Misschien doe ik toch wel mee!

Ik heb nog wel wat ideetjes. Jullie ook? Ik hoor ze graag!

Greetje de Groot-Pronk
Inhuur, HRM en Sales consultant bij Harvey Nash
Foto greetje.jpg


Laatste Strohalm

Blog_Fotolia_69825735_small.jpg

Laatste Strohalm

 

"It always seems impossible until it's done". Een uitspraak van één van mijn persoonlijke helden, wijlen Nelson Mandela. Een uitspraak, van een groot man, waar ik op regelmatige basis mee geconfronteerd word in mijn expertisegebied. Steeds vaker spreken mijn klanten uit dat ze enkel maar gebruikmaken van mijn expertise als ze er zelf écht niet meer uitkomen. Enerzijds een groot compliment omdat wij gezien worden als de specialist die wél de juiste kandidaten uit de gespannen markt weet te enthousiasmeren. Anderzijds een structureel gemiste kans voor ons en onze opdrachtgevers. Gezien het feit dat wij goed zijn in het ontzorgen van klanten, die veel tijd stoppen in hun recruitmentproces terwijl dit geen kernactiviteit is van hun dagelijkse business, kunnen wij een groot verschil maken in het wervingsbeleid.

 

Daar waar het vroeger al lastig was om het schaap met de vijf poten te vinden, zoekt men vandaag de dag steeds vaker naar een schaap met zes poten. Als recruitmentspecialisten staan wij dag in dag uit in contact met de markt en weten wij professionele kandidaten 'parels' los te weken en ze enthousiast te krijgen voor een nieuwe uitdaging. Opdrachtgevers die het werven van de perfecte kandidaten naast hun dagelijkse verantwoordelijkheden uitvoeren, weten vaak alleen de actief werkzoekenden te bereiken, meestal vanwege een tekort aan tijd. Om onderscheidend te zijn en het schaap met de zes poten te vinden, is het belangrijk naast de 'actief' werkzoekenden ook de 'latent' werkzoekenden te bereiken en te enthousiasmeren voor een volgende uitdaging.

 

Een vak apart waarin wij ons gespecialiseerd hebben. Met onze kennis, ervaring, geavanceerde tools en een zeer uitgebreid netwerk ontzorgen wij onze opdrachtgevers. Een win-win-winsituatie:

-            de opdrachtgever richt zich op datgene waar hij/zij uitblinkt;

-            de kandidaat is enthousiast, vindt een nieuwe uitdaging en kan zich ontwikkelen;

-            en wij bewijzen onze toegevoegde waarde.

 

Als vanzelfsprekend helpen wij graag met het vinden van het schaap met de zes poten, maar dat neemt niet weg dat wij ook de specialisten zijn voor het invullen van minder complexe vacatures. Blijf ons vooral uitdagen, complex of niet, onmogelijk bestaat niet!

 

Matt Nabil

Business Development Manager bij Harvey Nash

Matt.jpgVervanging VAR

De vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) door de Beschikking geen Loonheffingen (BGL) is omgezet naar een nieuw plan om per 1 januari 2016 te gaan werken met modelovereenkomsten voor de inhuur van ZZP-ers. Deze overeenkomsten kunnen vooraf getoetst worden door de Belastingdienst. Ze geven opdrachtgevers dan vooraf de zekerheid dat ze geen loonheffingen hoeven in te houden bij de inhuur van zelfstandigen. Een belangrijke contractvoorwaarde is wel dat de zelfstandige niet onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkt. Uiteraard moet ook de feitelijke situatie overeenkomen met wat in de modelovereenkomst is vastgelegd. Is dit niet het geval dan kan de opdrachtgever alsnog te maken krijgen met een naheffing van de loonheffingen. Het plan legt dus een grotere verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevers en daardoor worden dus de risico's rond de inhuur weer verhoogd. Via branche-organisatie Bovib trachten wij de besluitvorming in Den Haag te beïnvloeden en zijn wij samen met de andere Bovib-leden bezig om een dergelijk modelcontract vorm te geven. Over de voortgang van deze modelcontracten en het werken ermee houden wij onze relaties op de hoogte.